فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
آرشیو
نشریه آزمایشی
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم

پیوند ها
نشریه آزمایشی
عنوان نشریه : نشریه آزمایشی
صاحب امتياز : صاحب امتیاز
سر دبير : سر دبیر
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۳
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
عنوان نشریه : فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : مرجان صلواتی
سر دبير : ندا رضایی اذر
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم
عنوان نشریه : فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : مرجان صلواتی
سر دبير : ندا رضایی اذر
تاريخ انتشار : دى ۱۳۹۲