فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
آرشیو
فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
نشریه آزمایشی
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم

پیوند ها
فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
عنوان نشریه : فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : مرجان صلواتی
سر دبير : ندا رضایی آذر
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶
نشریه آزمایشی
عنوان نشریه : نشریه آزمایشی
صاحب امتياز : صاحب امتیاز
سر دبير : سر دبیر
تاريخ انتشار : آبان ۱۳۹۳
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
عنوان نشریه : فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : مرجان صلواتی
سر دبير : ندا رضایی اذر
تاريخ انتشار : بهمن ۱۳۹۲
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم
عنوان نشریه : فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم
صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدير مسئول : مرجان صلواتی
سر دبير : ندا رضایی اذر
تاريخ انتشار : دى ۱۳۹۲